Xiangshan Two Factory

  • Tel:0086-574-65727888

  • Fax:0086-574-65722055

  • Add: 2 JianYe Road, County Town of Xiangshan, Ningbo

  • Website:http://www.

  • E-mail:zyp@